A N U N Ț

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi O.M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare, examenul de promovare a personalului contractual în gradul imediat superior celui pe care îl deţine.

Face obiectul examenului de promovare, în funcţia de inspector de specialitate gradul I, respectiv inspector de specialitate gradul II, personalul contractual încadrat pe posturile de inspector de specialitate gr. II la Centrele Regionale împotriva Traficului de Persoane  Piteşti, Oradea, Braşov, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Suceava, Timişoara (poziţiile 58, 64, 65, 67, 73, 76, 77, 82, 83, 89, 91, 95 din statul de organizare), precum şi personalul contractual încadrat pe postul de inspector de specialitate gr. III la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Ploieşti ( poziţia 88 din statul de organizare).

 În vederea participării la examen, candidaţii vor depune la Compartimentul Resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, până la data de 28.10.2016, ora 16,00dosarul de înscriere, care va cuprinde cererea de înscriere la examenul de promovare şi o adeverinţă din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la examenul de promovare eliberată de către Compartimentul Resurse Umane.

Pentru a participa la examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele  condiţii:

a) să aibă o vechime de minim 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează;
b) să fi obţinut calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

 Examenul se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1 şi va consta în susţinerea unei probe scrise, iar rezultatele fiecărei etape se vor afişa la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, pe pagina de internet  a instituţiei, precum şi pe www.mai.gov.ro.

 

Calendarul de desfăşurare a examenului:

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere  ……………………. 28.10.2016, ora 1600

1. Selecţia dosarelor de înscriere……………………………….……………… 01.11.2016

          Afişare rezultate selecţie dosare……………………………………….. 01.11.2016

          Depuneri contestaţii ………………………………………………………. 02.11.2016

          Afişare rezultate după soluţionare contestaţii…………….……03.11.2016

 2. Proba scrisă……………………………………………………………..………… 08.11.2016, ora 1100

          Afişare rezultate…………………………………………………………….. 09.11.2016

          Depuneri contestaţii………………………………………………………. 10.11.2016

          Afişare rezultate contestaţii şi rezultat final probă.…………11.11.2016

          Afişare rezultate finale examen……………………….……………. 11.11.2016

 

Tematica şi bibliografia pentru posturile pentru care se organizează examen de promovare, sunt anexate prezentului anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 0900 – 1500 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

 

TEMATICA

 1. Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;
 2. Modalităţi de identificare a victimelor traficului de persoane;
 3. Proceduri de referire a victimelor traficului de persoane;
 4. Indicatori pentru identificarea victimelor traficului de persoane;
 5. Metodologia de colectare a datelor pentru SIMEV;
 6. Metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;
 7. Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane;
 8. Infracţiuni privind traficul de persoane;
 9. Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane din perspectiva Directivei 36 din 05.04.2011 a Parlamentului European şi a Consiliului Europei, privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor, de înlocuire a Deciziei-Cadru 2002/629/JHA;
 10. Elaborarea şi implementarea campaniilor/proiectelor de prevenire a traficului de persoane;
 11. Monitorizarea și evaluarea campaniilor naţionale şi locale de prevenire;
 12. Cooperarea cu instituţiilor guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale;
 13.  Pregătirea specialiştilor în domeniul traficului de persoane;
 14. Organizarea conferinţelor de presă şi a altor evenimente media.

       BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr. 678/2001 (actualizată) privind prevenirea si combaterea traficului de persoane (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014).
 2. Legea nr. 300/2006  pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005;
 3. Legea nr. 565/2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000;
 4. H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii  nr. 678/2001 (actualizată) privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014);
 5. H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistenta și protecție a victimelor traficului de persoane;
 6. H.G. nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;
  7.  O.M.A.I. nr. 335/2007  pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane;
 7. Directiva  36 din 05.04.2011 a Parlamentului European şi a Consiliului Europei, privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor, de înlocuire a Deciziei-Cadru 2002/629/JHA;
 8. Metodologia de colectare a datelor pentru S.I.M.E.V.;
 9. Procedura nr. 3389439/28.04.2015 privind realizarea campaniilor de prevenire în domeniul traficului de persoane în cadrul structurilor Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;
 10. Procedura nr. 3389446/28.05.2015 privind realizarea activităţilor de comunicare şi vizibilitate în cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;
 11. Procedura nr. 3389442/28.04.2015 privind încheierea de protocoale de colaborare / parteneriate / planuri comune de acţiune cu parteneri instituţionali / organizaţionali;
 12. Procedura nr. 3389445/28.04.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentelor interinstituţionale (grup de lucru, masă rotundă, seminar etc.);
 13. Noul Cod Penal 286/2009.
 14. Procedura 3389443/28.04.2015 privind realizarea activităților/instruirea membrilor echipelor județene antitrafic, specialiștilor care intră în contact cu victime/potențiale victime ale traficului de persoane.
 15. Procedura 3389440/28.04.2015 privind managementul proiectelor de prevenire a traficului de persoane în cadrul structurilor ANITP.

 

REZULTATE

BORDEROU FINAL