Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în vederea încadrării, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer specialist principal I în cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Compartimentul Achiziţii publice.

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, la sediul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Compartimentul Resurse Umane – telefon 021 311 8972 – interior: 15 476.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

I. Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă calitatea de agent de poliţie;
b) să fie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă/ absolvire/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul ştiinţelor sociale (domeniul de licenţă drept, contabilitate, economie, finanţe bănci, management)/ştiinţe inginereşti;
c) să fie declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
d) să nu fie cercetaţi disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
e) să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
f) să fi obţinut calificativul de cel puţin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

II. Pentru participarea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere adresată directorului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, însoţită de curriculum vitae;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de licenţă şi anexe, după caz), însoţite de documentul original pentru certificare sau copia legalizată a acestora; (Acestea vor fi multiplicate de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de către candidat. Dacă în dosarul de recrutare, candidatul depune copii legalizate după documentele de studii acestea vor fi acceptate fără a fi necesar realizarea unor fotocopii)
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, însoţite de documentul original pentru certificare;
d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă însoţite de documentul original pentru certificare;
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (click link);
f) în vederea certificării îndeplinirii condiţiei de aptitudine medicală, cerinţă prevăzută în fişa postului scos la concurs, fiecare candidat va depune şi o adeverinţă medicală eliberată de medicul de unitate din care să rezulte că este ,,apt medical pentru ofiţer de poliţie”.

Notă: Candidaţii vor depune la dosarul de recrutare o adeverinţă, eliberată de structura de resurse umane a unităţii din care face parte, care să ateste îndeplinirea condiţiilor de la lit. a), d), e) şi f) ale pct. I din prezentul anunţ.

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere (click link), adresată directorului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, a declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (click link), a curriculumului-vitae model Europass (click link), precum şi a copiei cărţii de identitate, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-16.00, până la data de 21.07.2017, ora 16.00, la Compartimentul Documente Clasificate şi Secretariat din cadrul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, tel. 021 311 8982 .

Nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa sus menţionată. La înscriere candidaţii vor prezenta cartea de identitate în original.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va fi depus personal la sediul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, la secretariatul comisiei de concurs care va fi asigurat de către Compartimentul Resurse Umane, municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, până în data de 04.08.2017, ora 15.00, în intervalul orar: 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare.

Atenţie! Cu ocazia înscrierii şi depunerii dosarului de recrutare, candidaţii vor prezenta toate documentele solicitate în original.
Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele solicitate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate. La momentul depunerii, dosarul de recrutare va fi prezentat în volum complet. După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 04.08.2017, ora 15.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

La concursul pentru ocuparea postului vacant, pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţ.

VALIDAREA DOSARELOR

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează la avizierul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1 şi se postează pe pagina de internet a instituţiei, www.anitp.mai.gov.ro, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea primei probe.

EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din Municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a instituţiei, www.anitp.mai.gov.ro, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”, precum şi la avizierul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, după data de 21.07.2017.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicată mai sus şi consultarea avizierului Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1).

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice având asupra lor documente de legitimare valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Candidaţii declaraţi ,,inapt psihologic” vor fi informaţi telefonic, iar participarea acestora la concurs nu va fi permisă, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor cumulative legale.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului (test grilă), în data de 21.08.2017, începând cu ora 11.00.
Locul desfăşurării probei de concurs – testul grilă, se va stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se va comunica prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv www.anitp.mai.gov.ro, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”, precum şi la avizierul unităţii organizatoare.
Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate valabil.
Baremele de corectare şi notare vor fi afişate după încheierea probei.
La punctajul obţinut se adaugă un punct din oficiu, astfel obţinându-se nota la testul scris.
Durata de rezolvare a testului scris este de maxim 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.
Proba scrisă poate fi înregistrată/supravegheată video.
Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00.
Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10.
Rezultatele la proba „test scris” se afişează pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv www.anitp.mai.gov.ro, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”, precum şi la avizierul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane (din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1).
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba „test scris” se depun la sediul unităţii organizatoare, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare la avizierul unităţii (şi nu de la postarea pe pagina de internet).
Acestea se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere şi sunt comunicate candidaţilor prin afişare la avizierul unităţii organizatoare (din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1) şi prin postarea pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv www.anitp.mai.gov.ro, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

NOTA ACORDATĂ DUPĂ SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIEI LA TESTUL SCRIS ESTE DEFINITIVĂ.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba test scris.
În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă la testul scris, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte profesionale, conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, care se înregistrează audio şi / sau video.
Informaţiile legate de organizarea interviului de departajare vor fi comunicate ulterior, prin afişare la avizierul unităţii organizatoare şi postare pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv www.anitp.mai.gov.ro, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”, după stabilirea datei şi programului activităţilor aferente acestei probe de către comisia de concurs.

Atenţie! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea probelor de concurs;
Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, respectiv www.anitp.mai.gov.ro, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”, precum şi avizierul unităţii organizatoare, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

În cadrul probei test scris, candidaţii vor avea asupra lor numai documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu sunt admise materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

Relaţii suplimentare se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 0900-1500, Compartimentul Resurse Umane, la telefon nr. 021/3118972 sau la 021/3118982 int. MAI 15476.

Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul unităţii organizatoare şi prin postare pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante” .

Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1 şi prin postare pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, secţiunea “Informare publică/Posturi vacante”, după finalizare, dacă este cazul, a etapelor de departajare şi de soluţionare a contestaţiilor.

    Anunt evaluare psihologică

    Lista candidaților respinși

    Reazultate la proba scrisă

    Rezultate finale Concurs