A N U N Ţ

        Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26  alin. (1) şi (7)  din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul I din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Procedurii PS-001-DM-RU privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I.;

   

CONCURS

Pentru încadrarea, prin recrutare din sursă externă, a 7 posturi vacante de personal contractual, prevăzute în statul de organizare al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane ca funcţii de execuţie, după cum urmează:

– 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Bucureşti;

– 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Braşov;

– 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Cluj-Napoca;

– 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Constanţa;

– 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Galaţi;

– 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Târgu Mureş;

– 1 post de inspector de specialitate gr. III-I la Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Timişoara.

Pentru  participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

CONDIŢII GENERALE:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs;

g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 CONDIŢII SPECIFICE PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE GR. III-I:

 a) să fie absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă/absolvire/studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul fundamental ştiinţe sociale, domeniul de licenţă asistenţă socială/sociologie/psihologie, specializarea  asistenţă socială/sociologie/psihologie;

b) să fie absolvenţi de cursuri de specializare/perfecţionare în domeniu;

c) să deţină cunoştinţe de utilizare PC;

d) vechime în muncă:  minim 6 luni;

e) vechime în specialitate: minim 6 luni;

f) au fost declaraţi ,,Apt” din punct de vedere psihologic pentru postul scos la concurs (verificările vor fi efectuate prin Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne);

g)  să fie declaraţi  ,,Apt” la examinarea medicală efectuată în cadrul structurilor abilitate ale M.A.I.

         Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Agenţiei  Naţionale împotriva Traficului de Persoane, din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, Compartimentul Resurse Umane, până la data de 29.07.2016 (inclusiv), în zilele lucrătoare, intervalul orar 09.00 – 15.00 şi trebuie să conţină documentele prevăzute de art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (actualizată), astfel:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) carnetul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

        Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

*adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g) curriculum vitae, autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului;

h) copii ale certificatului de naștere ale candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

i) 3 fotografii tip B.I.;

j) 2 fotografii color 9 x 12 cm;

k) recomandare de la ultimul loc de muncă;

l) dosar cu șină;

m) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Modelele cererii de înscriere la concurs, al tabelului nominal cu rudele candidatului, precum și îndrumarul de completare al autobiografiei se obțin de la secretarul comisiei.

Concursul pentru încadrarea posturilor vacante de inspector de specialitate gr. III-I se va desfăşura în perioada 01.08.2016 – 10.08.2016, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane  din  municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1 şi va consta în 3 etape, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere: 01.08.2016;

– proba scrisă: 08.08.2016, orele 09.00-12.00;

– interviul: 10.08.2016, începând cu ora 09.00.

 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se vor afişa la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, până la data de 02.08.2016, ora 16,00, cu menţiunea ,,Admis/Respins”, însoţite după caz, de motivul respingerii, precum şi pe pagina de internet a instituţiei.

Pentru candidaţii declaraţi „Admis” la selecţia dosarelor, programarea pentru testarea psihologică se va efectua de către Compartimentul Resurse Umane, iar candidaţii vor fi anunţaţi în timp util cu privire la data desfăşurării acesteia. Rezultatele testării psihologice vor fi comunicate Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane  de către Centrul de Psihosociologie al M.A.I.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

– pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 puncte;

– pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum  50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum  1 zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Se consideră admis la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie, vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Depunerea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din  municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, Compartimentul Resurse Umane.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din Anexa la Hotârărea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1027 din 11.11.2014, pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «Admis» sau «Respins».

Angajarea în Ministerul Afacerilor Interne – Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane a candidatului declarat «admis» la concurs se va face după transmiterea la structura de resurse umane a fişei de aptitudine în muncă eliberată pentru acesta, de medicul specialist de medicina muncii, din structura competentă de medicina muncii la care este arondată Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcţia şi locul de muncă pentru care s-a organizat concurs.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare înscrierii, bibliografia şi tematica se pot obţine la sediul instituţiei, pe pagina de internet www.anitp.mai.gov.ro la secţiunea DESPRE NOI, punctul 3. Organizare – Carieră (http://www.anitp.mai.gov.ro/posturi-vacante/), pe portalul ,,posturi.gov.ro”, precum şi la nr. telefon 021/3118972, 021/3118982, int. MAI 15476, în zilele lucrătoare între orele 10,00-14,00.

Bibliografia şi tematica, întocmite de către Comisia de concurs, fac parte integrantă din prezentul anunţ  şi se regăsesc în Anexă.

REZULTATE

I. Selecția dosarelor de înscriere

II. Proba scrisă

III.Interviu