A N U N Ţ

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a două posturi vacante de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Compartimentul Baza naţională de date privind traficul de persoane, prevăzute la poziţiile 17 şi 18 din statul de organizare al unităţii.
Pentru a participa la concurs, agenţii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi cerinţe de acces în corpul ofiţerilor de poliţie stabilite de actele normative în vigoare, astfel:
I. Condiţii generale:
a) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului;
b) sunt declaraţi ,,apt” din punct de vedere psihologic pentru corpul ofiţerilor de poliţie;
c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în situaţiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e) să aibă vechime în corpul agenţilor de poliţie de minim 2 ani, la data înscrierii la concurs.

II. Condiţii specifice:
a) Pregătire de bază: să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă – ciclu I Bologna, cu diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale:
– matematică şi ştiinţe ale naturii, specializarea: matematică informatică / informatică / informatică aplicată;
– ştiinţe inginereşti, specializarea: tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii / reţele şi software de telecomunicaţii / echipamente şi sisteme electronice militare / transmisiuni;
b) să deţină sau să obţină ulterior, în condiţiile legii, autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel secret. (Dacă certificatul/autorizaţia de acces la informaţii clasificate nu se obţine ulterior numirii în funcţii, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, în vederea identificării unui alt post corespunzător gradului profesional deţinut, precum şi pregătirii profesionale.)

Cererile de participare la concurs vor fi adresate directorului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi vor fi depuse la sediul acestei unităţi din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, până la data de 04.05.2016, orele 15.00 (click aici pentru model de „Cerere de înscriere la concurs”).
Celelalte documente ale dosarului de recrutare se vor depune, în volum complet, până la data de 11.05.2016, orele 15.00, la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1 şi vor cuprinde următoarele documente:
– curriculum vitae;
– copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
– copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
– copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
– caracterizare de la ultimul loc de muncă;
– declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (conform modelului anexat) (click aici pentru model de „Declarație”);
– adeverinţă eliberată de structura de resurse umane din care face parte candidatul, care să ateste îndeplinirea condiţiilor de la lit. c), d) şi e) ale pct. I, respectiv lit. b) a pct. II din prezentul anunţ, precum şi dacă face obiectul unei proceduri disciplinare (cercetat prealabil sau analizat în Consiliul de disciplină).
Examinarea psihologică se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată care va fi comunicată ulterior candidaţilor, în timp util.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare sunt complet şi corect întocmite.

Concursul se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1 şi va consta în rezolvarea unui test-grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 24.05.2016, începând cu orele 10.00.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.
Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7,00.
Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi ,,admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi ,,respins”.
Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate de corectori, cu două zecimale fără rotunjire.

Având în vedere faptul că posturile scoase la concurs sunt similare din punctul de vedere al specialităţii/profilului de activitate şi al cerinţelor de ocupare prevăzute în fişele posturilor, candidaţii sunt declaraţi ,,admis” în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita celor două posturi pentru care s-a organizat concursul.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei de licenţă.
Dacă în urma aplicării criteriului de departajare prevăzut anterior există egalitate între mai mulţi candidaţi, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Interviul se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris şi se organizează în condiţiile Anexei nr. 2 la O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei de concurs (test-grilă) se depun în termen de 24 ore de la afişarea rezultatului.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Candidaţii declaraţi ,,admis” li se vor acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia celor care au o vechime anterioară în specialitatea studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform Anexei nr. 5 din O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, urmând să fie încadraţi pe o perioadă de probă de un an.

Prezentul anunţ se completează cu dispoziţiile O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte acte normative în domeniul managementului resurselor umane.

Tematica şi bibliografia pentru concurs constituie anexă la prezentul anunţ (click aici pentru „Tematică și Bibliografie”).

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00, la Compartimentul Resurse Umane, telefon nr. 021/3118972, 021/3118982, int. MAI 15476.

 

REZULTATE

 

Proba scrisă

BORDEROU FINAL