Posturi vacante

Comunicat: 30.10.2018

A N U N Ţ

Având în vedere Memorandumul cu tema:”Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne” , înregistrat cu nr.12724 din 07.05.2018, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă , din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de şef serviciu la Serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire.

Pentru a participa la concurs, ofiţerii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ,,ştiinţe sociale”/,,ştiinţe umaniste şi arte”;
2.să fie absolvenţi de studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul fundamental ,,ştiinţe sociale”/,,ştiinţe umaniste şi arte”;
3. să fie declaraţi ,,apt medical” şi ,,apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
4. să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceştia în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
5. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluării anuale de serviciu;
6. să aibă vechime în muncă, din care în M.A.I: 4 ani.;
7. să aibă vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs – 3 ani;
8. să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – 2 ani;
9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim inspector principal de poliţie;
10. să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate.

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale şi se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane (Str.Ion Câmpineanu, nr.20, etj.5, sector 1, Bucureşti), în data de 22.11.2018, după următorul grafic:
– Întrunirea Comisiei de concurs: începând cu ora 09.00;
– Instructajul candidaţilor: începând cu ora 10.00;
– Desfăşurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 10.15;
– Afişarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfăşurat de ultimul candidat;
– Afişarea rezultatelor: începând cu ora 15.00 (în raport de numărul candidaţilor);
– Perioada limită de depunere a eventualelor contestaţii (în termen de 24 h de la afişare);
– Afişarea rezultatelor analizei eventualelor contestaţii ( în termen de 24 h de la depunere );
– Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului ( în raport de existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii).

Contestaţiile se depun la secretariatul unităţii organizatoare (Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane din Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1) la Compartimentul documente clasificate şi secretariat din cadrul aceleiaşi instituţii, în termen de 24 de ore de la afişare, iar acestea se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
Cererile de participare la concurs/examen (însoţite ce curriculum vitae şi copii ale diplomelor care să ateste studiile absolvite), vor fi adresate directorului Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din Bucureşti şi vor fi depuse la Compartimentul documente clasificate şi secretariat din cadrul aceleiaşi instituţii, cu sediul în strada Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, până la data de 05.11.2018, ora 1400.
Dosarele de recrutare se vor depune personal până la data de 09.11.2018, ora 1400, la Compartimentul documente clasificate şi secretariat al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din Bucureşti şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) cererea de înscriere şi CV (format Europass);
b) copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
c) adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
e) adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din prezentul anunţ.

În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs şi de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului scos la concurs poate fii consultată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „Admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „Admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „Admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine la interior 15476, în zilele lucrătoare, între orele 10,00 -15,00, pe site-ul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane: www.anitp.mai.gov.ro şi la avizierul acesteia.

Tematica şi bibliografia sunt parte integrantă din prezentul anunţ.

Cerere de participare la concursul pentru
ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________, judeţul/sectorul_____________, având cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________
_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______ , profesie__________ , salariat(ă) la_______________________
_____________, starea civilă ________________, cu serviciul militar ____________, la arma ___________, trecut în rezervă cu gradul de _______________.
Menționez faptul că sunt încadrat(ă) la (unitatea)_______________________________, având gradul profesional/militar de_____________________________ .
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, în vederea ocupării postului vacant de o şef serviciu la serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire – ______________________________________________________, prevăzut la poziția _______ în statul de organizare al unității.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs, prevăzute în anunţ.
De asemenea, sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la susţinerea acestuia la Compartimentul resurse umane din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Data_____________ Semnătura_______________

TELEFON:

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII
CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane în vederea ocupării postului vacant de şef serviciu la Serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire , prevăzut la poziția ___________ în statul de organizare, prin modalitatea recrutării din sursă internă , din rândul ofiţerilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de condiţiile de recrutare menţionate în anunţul de concurs , cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare, urmează să îmi înceteze raporturile de serviciu.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, respectiv sunt de acord cu prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile legale.
De asemenea, îmi exprim consimțământul pentru publicarea/afișarea informațiilor referitoare la îndeplinirea condițiilor de participare, precum și a celor privind rezultatele la probele concursului.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare _________________________________________________________________) şi mi-au încetat/nu mi-au încetat raporturile de serviciu/muncă/ am fost trecut în rezervă _____________ (se scrie motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data______________ Semnătura __________

GRAFICUL ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Cooperare Interinstituţională şi Proiecte Naţionale de Prevenire
al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

Data limită pentru înscrierea la concurs
– până la: 05.11.2018 , ora14:00 La sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
Centralizarea documentelor de înscriere, solicitarea programării la testarea psihologică – începând cu data de 06.11.2018 La sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

Evaluarea psihologică
– data, ora şi locul desfăşurării evaluării va fi stabilită de Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în funcţie de numărul persoanelor înscrise şi va fi comunicată în timp util candidaţilor . La sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I.

Depunerea dosarelor de recrutare – 09.11.2018, ora 14.00 La sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
Afişarea listei candidaţilor care nu îmdeplinesc condiţiile de participare la concurs – 13.11.2018 Pe pagina www.anitp.mai.gov.ro şi la avizierul instituţiei
Dată susţinerii interviului
– 22.11.2018, începând cu ora 10,00
La sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
Afişarea grilei de apreciere – 22.11.2018, după ora 14.00 (în raport timpul de raspuns acordat candidaţilor) La sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
Afişarea rezultatelor la interviu
– 22.11.2018, după ora 15.00 (ora stabilită este estimativă, aceasta putând suferi modificări în raport de numărul candidaţilor) Pe pagina www.anitp.mai.gov.ro şi la avizierul instituţiei
Depunerea contestaţiilor la interviu – în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la interviu La sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor
– în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor La sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

Afişarea rezultatele finale ale concursului – 27.11.2018 – termen limită
Pe pagina www.anitp.mai.gov.ro şi la avizierul instituţiei

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu
la serviciul cooperare interinstituţională şi proiecte naţionale de prevenire
din cadrul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

TEMATICĂ
1. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
2. Statutul poliţistului;
3. Protecţia informaţiilor clasificate;
4. Codul de etică şi deontologie al poliţistului;
5. Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
6. Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020;
7. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;
8. Informarea victimelor infracţiunii de trafic de persoane;
9. Prevenirea traficului de persoane, conform L 678/2001 şi Directivei 2011/36/UE;
10. Abordări multiple ale prevenirii traficului de persoane;
11. Cooperarea în domeniul prevenirii criminalităţii;
12. Obiectivele şi domeniul de aplicare al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva Traficului de fiinţe umane – 2005;
13. Modalităţi de identificare a victimelor traficului de persoane, conform Ordinului comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.
14. Proceduri de referire conform Ordinului comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane;
15. Atribuţiile M.A.I., conform H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
16. Repatrierea cetăţenilor români victime ale traficului de persoane, conform H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
17. Protecţia martorilor conform Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate;
18. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, conform Codului Penal al României;
19. Realizarea campaniilor de prevenire a traficului de persoane;
20. Protejarea victimelor traficului de persoane în cadrul cercetării şi procedurilor penale, conform Directivei 2011/36/UE.
BIBLIOGRAFIE:
1. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne;
2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
3. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
4. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
5. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
6. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
7. O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
8. H.G. nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015 – 2020;
9. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;
10. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor;
11. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
12. Directiva 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia.
13. Handbook on the crime prevention guidelines, UNODC;
(https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf)
14. Toolkit to Combat Trafficking in Persons, UNODC;
(https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf)
15. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, OHCHR;
(https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf)
16. Model Guidelines on Government Measures to Prevent Trafficking for Labour Exploitation in Supply Chains, OSCE;
(https://www.osce.org/secretariat/371771?download=true)
17. Promoting the Prevention of Crime, UNODC;
(https://www.unodc.org/pdf/crime/publications/promoting_prevention_crime.pdf)
18. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva Traficului de fiinţe umane – 2005;
19. Ordinul comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane;
20. H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
21. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate – Protocolul privind reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor – ratificată prin Legea nr. 565/2002;
22. Cod Penal al României;
23. Ghid Practic pentru Realizarea Campaniilor de Prevenire a Traficului de Persoane, 2009
(http://www.anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/manual_prevenire%20compressed.pdf)

Notă:
1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în forma actualizată;
2. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care în tematică nu sunt specificate capitole / titluri/sectiuni etc, vor fi studiate în totalitate;
3. Fiecare problematică din tematică va fi studiată în raport de întreaga gamă de acte normative aplicabile (actul juridic de bază, norme metodologice etc).

C-V (format Europass)

 

 

 

Comunicat : 29.12.2017        Update 23.02.2018    Update 22.02.2018     Update 19.02.2018      Update 14.02.2018    Update 31.01.2018     Update 15.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului şi O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de ofiţer de poliţie din cadrul Serviciului Monitorizare, Evaluare şi Coordonare Victime – Compartimentul Baza naţională de date privind …

… click pentru continuare

 

Comunicat : 29.12.2017        Update 14.03.2018      Update 09.03.2018        Update 06.03.2018    Update 01.03.2018     Update 07.02.2018     Update 22.01.2018     Update 18.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioada nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare,  1 post vacant de inspector de specialitate gr…

… click pentru continuare

 

Comunicat : 29.12.2017      Update 14.03.2018     Update 09.03.2018     Update 06.03.2018    Update 01.03.2018      Update 07.02.2018     Update 22.01.2018      Update 18.01.2018

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu  nr. 20, etaj 5, sector 1, scoate la concurs în vederea încadrării directe, pe perioada nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din M.A.I. şi Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, 1 post vacant de inspector de specialitate gr…

… click pentru continuare

 

Comunicat : 25.07.2017

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane … click pentru continuare

Rezultatele în urma susținerii interviului

Tabel cu rezultatele finale obținute

 

Comunicat : 07.07.2017

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în vederea încadrării, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, a unui post vacant de ofiţer specialist principal I … click pentru continuare / (sau click Anunț integral – format pdf)

 

Comunicat : 28.06.2017 

La nivelul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, sunt vacante următoarele funcţii:

Compartimentul … click pentru continuare

 

Comunicat : 12.04.2017

 Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane … click pentru continuare

 

Comunicat : 14.11.2016

Examen de promovare a personalului contractual: 28.10-11.11.2016
Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, Sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Titlul II – Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice … click pentru continuare

 

Comunicat : 15.07.2016

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, organizează, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (republicată), art. 26 alin. … click pentru continuare

 

Comunicat : 26.04.2016

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, O.M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., O.M.A.I. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă … click pentru continuare