Posturi vacante la data de 12.04.2017

A N U N Ţ

 

        Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, ambele cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.

 

Pentru a participa la concurs, ofiţerii de poliţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ,,ştiinţe sociale”/,,ştiinţe umaniste şi arte”;
 2. să fie absolvenţi de studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază;
 3. să fie declarat ,,apt medical” şi ,,apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 4. să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceştia să nu fie pusă în mişcare acţiunea penală;
 5. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluării anuale de serviciu;
 6. să aibă 8 ani vechime în M.A.I.;
 7. să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 8. să aibă 4 ani vechime în funcţii de conducere;
 9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – minim subcomisar de poliţie;
 10. să deţină/sau să obţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate până la nivelul ,,Strict secret(îndeplinirea condiţiei va fi confirmată prin adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă).

 

Concursul va consta, conform art. 2738 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 23 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale şi se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, în data de 11.05.2017, după următorul grafic:

– ora 0930 – 1045 – întrunirea Comisiei de concurs;

– ora 1045 – 1100 – instructajul candidaţilor;

– ora 1100-1400 – desfăşurarea interviului;

– ora 1400 – afişarea grilei de apreciere;

– ora 1500 – afişarea rezultatelor (ora stabilită este estimativă, aceasta putând suferi modificări în raport de numărul candidaţilor).

Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişare, iar acestea se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Cererile de participare la concurs (însoţite ce curriculum vitae şi copii ale diplomelor care să ateste studiile absolvite), vor fi depuse la sediul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, până la data de 19.04.2017, ora 1600.

Dosarele de recrutare se vor depune personal până la data de 27.04.2017, ora 1600, la secretariatul comisiei de concurs, care va fi asigurat de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

c) adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;

d) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

e) adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 4, 5, 6, 7 şi 8 din prezentul anunţ.

 

În conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1)  şi (2)  din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs şi de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Potrivit art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului scos la concurs poate fii consultată, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine la interior 15476, în zilele lucrătoare, între orele 10,00 -16,00 şi de la avizierul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane din Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1.

 

Tematica şi bibliografia sunt parte integrantă din prezentul anunţ.

 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI DE DIRECTOR AL AGENŢIEI NAŢIONALE ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

 

 

Capitolul I – ASPECTE GENERALE

TEMATICĂ

 1. Constituția României, integral;
 2. Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
 3. Structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne;
 4. Statutul poliţistului;
 5. Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
 6. Management: Funcţiile procesului managerial, Planificarea managerială, Conducerea subordonaţilor, Controlul managerial, Managementul luării deciziei, Motivaţia şi evaluarea performanţelor, Cultura organizaţională și Comunicarea în activitatea managerială;
 7. Codul controlului intern managerial al entităţilor publice;
 8. Managementul tipurilor de risc;
 9. Protecţia informaţiilor clasificate;
 10. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 11. Activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 12. Activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;
 13. Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
 14. Răspunderea materială a militarilor și răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.
 15. Categorii de ordonatori de credite. Rolul ordonatorilor de credite. Responsabilităţile ordonatorilor de credite
 16. Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiilor publice
 17. Organizarea inventarierii bunurilor materiale din patrimoniul unităţilor MAI.
 18. Reguli generale de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate interna. Categoriile de cheltuieli eligibile

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituția României;
 2. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.
 3. H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
 4. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
 5. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
 6. Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007;
 7. O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 8. H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 9. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 10. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 11. O.M.A.I. nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
 12. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;
 13. O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;
 14. O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor și I.M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.
 15. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, actualizată
 16. O.M.F.P. nr 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat
 17. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile MAI
 18. O.M.A.I. nr. 76/2015 privind Reguli de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate interna şi Fondului pentru azil, migraţie si integrare.

 

 

Capitolul II – ASPECTE SPECIFICE DOMENIULUI DE COMPETENŢĂ

TEMATICĂ:

 1. Securitatea naţională a României;
 2. Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică 2015 – 2020;
 3. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019;
 4. Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2015-2018;
 5. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.
 6. Informarea victimelor infracţiunilor de trafic de persoane, conform L211/2004;
 7. Acordarea de către stat a compensaţiilor financiare victimelor unor infracţiuni, conform L211/2004;
 8. Prevenirea traficului de persoane, conform L678/2001;
 9. Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane, conform L678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
 10. Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane, conform HG 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;
 11. Obiectivele şi domeniul de aplicare al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva Traficului de fiinţe umane – 2005;
 12. Mecanismul de monitorizare al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva Traficului de fiinţe umane – 2005;
 13. Modalităţi de identificare a victimelor traficului de persoane, conform Ordinului comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.
 14. Proceduri de referire conform Ordinului comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane;
 15. Atribuţiile M.A.I., conform H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 16. Repatrierea cetăţenilor români victime ale traficului de persoane, conform H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
 17. Protecţia martorilor conform Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate, 2000
 18. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, conform Nouuil Cod Penal al Romaniei
 19. Prevenirea traficului de persoane, conform Directivei 2011/36/UE
 20. Protejarea victimelor traficlui de persoane în cadrul ceretării şi procedurilor penale, conform Directivei 2011/36/UE

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României;
 2. H.G. nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015 – 2020;
 3. Hotărârea Parlamentului nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2015 – 2019;
 4. H.G. nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018;
 5. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane;
 6. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor;
 7. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
 8. H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;
 9. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva Traficului de fiinţe umane – 2005;
 10. Ordinul comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane
 11. H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 12. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate – Protocolul privind reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor – ratificată prin Legea nr. 565/2002
 13. Noul Cod Penal al Romaniei;
 14. Directiva 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia.