Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă/postuniversitar de perfecționare ” PROTECȚIA ȘI ASISTENȚA INTEGRATĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE”

Anul universitar 2015-2016

  1. Motivaţie

Traficul de persoane, ca formă a criminalității transfrontaliere organizate, a atins o cotă alarmantă, fiind un fenomen omniprezent, nu doar la nivel global ci și în țara noastră. În pofida măsurilor de prevenire și combatere întreprinse de instituțiile statului și de organizațiile non – guvernamentale active în acest domeniu, România continuă să se situeze pe primul loc din cadrul țărilor membre ale Uniunii Europene din perspectiva numărului de victime traficate.

Consecințele traficului de persoane se răsfrâng însă nu doar asupra subiectului activ sau pasiv al acestei infracțiuni ci au potențialul de a provoca destabilizări profunde în sfera socială, economică, a migrației, a pieței forței de muncă, sănătății, al nivelului educațional și securității publice.

Acordarea asistenţei specializate, de înaltă calitate, conform nevoilor individuale și în concordanță cu standardele de calitate existente, este un element extrem de important întrucât acesta este determinant în procesul de reabilitare psiho-socială a victimelor traficului de persoane și cheia prevenirii revictimizării.

Pornind de la nevoia pregătirii de specialiști și formării unei rețele de profesioniști în ceea ce privește protecția și asistența integrată a victimelor traficului de persoane Facultatea de Sociologie şi Psihologie – Departamentul de Asistență Socială, a elaborat un program postuniversitar de formare a competenţelor specifice prevenirii, protecției, evaluării şi consilierii victimelor traficului de persoane.

 

  1. Scop

Scopul programului este de a forma-dezvolta și actualiza cunoștințele, abilitățile și atitudinile specifice în acest domeniu. Acest program apare ca o resursă esențială pentru formarea de specialiști în domeniu, în colaborarea dintre mediul academic și instituția publică responsabilă de coordonarea politicilor în domeniu și implicit de formarea de specialiști – Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.

 

  1. Obiective

Obiectivele acestuia sunt:
O1- Formare de competenţe în domeniul prevenirii, protecției și asistenței integrate a victimelor traficului de persoane;
O2- Însuşire de informaţii referitoare la aspectul legislativ privind
       infracţiunile de trafic de persoane;
O3- Achiziţionarea de noi strategii, metode privind terapia şi asistenţa
       victimelor traficului de persoane ;
O4- Dobândire de cunoştinţe referitoare la protecţia victimelor traficului de persoane
O5- Internalizarea codului deontologic specific muncii de prevenire, protecție și asistența victimelor traficului de persoane.

 

  1. Detalii program postuniversitar

Programul postuniversitar de specializare ”Protecția și asistența integrată a victimelor traficului de persoane”, va avea durata de 6 luni și se organizează având la bază art. 70 alin. (1) și (2) din legea Învățământului nr. 94/1995 precum și art. (1) și (2) din Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii Învățământului nr. 84/1995. Acesta se va derula pe parcursul semestrului al-II-lea, al anului universitar 2015-2016.

Activitățile didactice, respectiv cursurile, seminariile și practica, se vor desfășura modular, preponderent la sfârșit de săptămână sau în după – amiezile zilelor de lucru, pentru a facilita accesul participanților la curs. De asemenea, se vor organiza și cursuri în sistem de prezentare Skype dacă sunt mai mulți participanți din alte județe decât județul Timiș pentru a evita deplasări repetate. Activitatea de practică va fi realizată de către fiecare cursant în județul de domiciliu.

Procesul de învățământ va fi derulat de către cadre didactice din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de Asistenţă Socială și de către alți specialiști recunoscuți din țară și străinătate, precum și din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane.

Programul postuniversitar se încheie cu dizertație. Absolvenții programului dobândesc o diplomă de studii postuniversitare de specializare avizată de Ministerul Educației Naționale (MEN) și un număr de 30 de credite transferabile.

 

  1. Înscriere

Perioada de înscriere 20 noiembrie 2015 – 01 februarie 2016.
La înscrierea la acest program postuniversitar, candidatul va depune un dosar de înscriere care trebuie să conţină:
a) Fişa tip de înscriere completată de către candidat (ANEXA 1)
b) Copia legalizată a diplomei de licenţă sau a documentului echivalent acesteia şi copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia;
c) Copia cărţii de identitate (C.I.);
d) Copia legalizată a certificatului de naştere;
e) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
f) 3 poze format ¾;

Taxa de înscriere este de 100 RON, iar cea de școlarizare este în valoare de 600 RON și se poate achita la Casieria UVT sau prin virament bancar. Taxa de școlarizare acoperă și suportul de curs pe care cursanții îl vor primi.

Pentru a facilita procesul de înscriere, candidații din Județul Arad sunt rugați să transmită dosarul de înscriere D-nei Adina Schwartz – 0786257770, iar candidații din Județul Timiș, D-lui Laurențiu Dincă – 0726888855. Candidații din alte județe pot opta pentru înscriere, la oricare din cele două persoane.

 

  1. IMPORTANT!

Având în vedere contextul actual migraționist, cursul va cuprinde și o componentă privind migrația, regimul juridic a refugiaților, asistența acestora și prevenirea victimizării. Diploma obținută va face referire și la această componentă.

Evidenţiem faptul că înfiinţarea acestui program postuniversitar răspunde unei cereri reale a pieţei pregătirii profesionale, susține dezvoltarea profesională în domeniu și va contribui la îmbunătăţirea și eficientizarea rețelei de specialiști. Acest program poate reprezenta un model de bune practici pentru colaborarea dintre mediul academic și instituțiile publice ale statului, respectiv Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.