program

Sprijinirea ONG – urilor din România pentru acordarea de asistenţă directă victimelor traficului de fiinţe umane

 

 

 

PREZENTARE PROIECT

Prezentare Proiect

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane, pentru o perioadă de 38 de luni, începând cu luna Februarie 2015.

Bugetul total al proiectului este de 2.082.767.23 CHF, cu o contribuţie din partea elveţiană de 1.770.352,14 CHF (reprezentând 85% din valoarea totală) şi co-finanţat de către ANITP cu 312.415,08 CHF (reprezentând 15% din totalul bugetului).

Partenerii proiectului sunt:

 • Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,
 • Centrul de Consultanţă şi Instruire împotriva Traficului de Persoane şi Exploatării Sexuale – ACT-212,
 • Grupul de lucru Elveţiano-Român privind traficul de persoane.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă suportul acordat victimelor traficului de persoane prin servicii de asistenţă directă oferite de organizaţiile neguvernamentale din România

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • stabilirea unui sistem eficient de redistribuire financiară (mecanism grant) în cadrul ANITP, în scopul sprijinirii ONG-urilor care oferă asistenţă victimelor traficului de persoane;
 • oferirea unor servicii calitative de asistenţă victimelor traficului de persoane prin intermediul ONG-urilor, în cadrul sistemului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane.

Printre rezultatele proiectului se numără:

 • finanţarea activităţilor de asistenţă desfăşurate de către organizaţiile neguvernamentale, prin granturi acordate în urma selecţiei proiectelor;
 • organizarea de conferinţe de presă, informări pentru organizaţiile anti-trafic;
 • editarea şi publicarea cererii de proiecte alături de Ghidul aplicantului şi documentele suport
 • evaluarea aplicaţiilor de către Comitetul independent Elveţiano-Român (Grant Board).

 

Ediția I – Februarie 2016

Întrebări și răspunsuri

 

Întrebare:

Este eligibilă, pentru acordare de asistenţă în proiect, o victimă care anterior a fost asistată de un ONG sau instituţie care nu este partener în propunerea de proiect, în măsura în care această victimă doreşte a beneficia de noi servicii din partea organizaţilor partenere în proiect?

Răspuns:

Victimele care au fost asistate de alte entităţi (instituţii, ONG-uri) în alte proiecte sunt neeligibile indiferent de instituția/ organizația care a implementat proiectul și/ sau a oferit serviciile.

Întrebare:

Ce înseamnă servicii similare pentru cele două categorii de beneficiari direcţi:

 • victimele traficului de persoane identificate de la data de 01 ianuarie 2015 până la începerea proiectului, dacă acestea nu au beneficiat anterior de servicii similare de asistenţă acordate în cadrul altor proiecte;
 • victimele referite de la data de 01 ianuarie 2015, care au beneficiat de servicii de asistenţă similare, dar specifice pentru alt stadiu al reintegrării.

Răspuns:

Aşa cum s-a arătat în prezentarea proiectului, obiectivul nostru este de a asigura accesul la servicii pentru toate victimele traficului de persoane identificate. Având în vedere rigorile cheltuirii fondurilor publice dorim, prin instituirea acestui criteriu, eliminarea riscurilor de dublare a cheltuielilor efectuate pentru asigurarea asistenţei şi de consolidare a dependenţei victimelor de servicii. În egală măsură suntem preocupaţi şi de evitarea unor posibile erori de excluziune a victimelor traficului identificate sens în care, în situaţia unor cazuri particulare/ excepţionale ce vizează acordarea unor anumite servicii, decizia privind eligibilitatea va fi luată în urma unei analize bazată pe notificările prealabile transmise de către Agenţia de Implementare.

În aprecierea similarităţii serviciilor acordate victimelor şi stabilirii eligibilităţii, următoarele elemente vor fi avute în vedere: tipul proiectului, obiective, activităţi derulate şi finanţate. Se va face distincţie între proiecte cu o componentă de acordare asistenţă pentru victime, limitată la o anumită categorie de servicii, pentru o perioadă redusă, cu încadrare într-un anumit buget, respectiv proiecte prin care se asigură finanţarea programelor de asistenţă, fiind acoperite principalele categorii de servicii necesare pentru recuperare şi reintegrare, chiar dacă nu au fost atinse toate obiectivele.

Astfel, dacă victima a beneficiat de asistenţă acordată în cadrul unui proiect, cu respectarea unor condiţii limitative impuse de proiect şi mai puţin planificată şi adaptată nevoilor specifice victimei (ex.: o anumită categorie de servicii, o perioadă redusă bine delimitată în cadrul proiectului – 3 luni, anumite cheltuieli în relaţie cu serviciile respective – asistenţă medicală, un nr. max. de consultaţii, doar anumite investigaţii etc.) persoana asistată este considerată eligibilă pentru servicii în completarea celor deja acordate.

Astfel, victimele retraficate pot beneficia de servicii de asistenţă acordate pe baza evaluării nevoilor la momentul ultimei modificări în situaţie de trafic, având ca referinţă şi evaluarea rezultatelor programului anterior de asistenţă.

Întrebare:

Ce înţelegeţi prin numărul exact al victimelor aflate în evidenţa aplicantului şi partenerilor începând cu 1 ianuarie 2015 care nu au mai beneficiat de servicii similare de asistenţă şi un număr estimativ de victime care vor fi identificate şi asistate pe durata a 20 luni de implementare a proiectului? (exemplu: 20 victime deja identificate începând cu 1 ianuarie 2015 + 20 victime estimativ a fi identificate începând cu data de 1 iulie 2016 (data demarării proiectului). Total 40 persoane)

Răspuns:

Potrivit Cererii de Proiecte, beneficiarii pot fi reprezentaţi şi de către victimele aflate în programul de asistenţă pentru care au fost identificate nevoi şi care nu au putut fi acoperite din punct de vedere financiar în vederea asigurării de servicii de asistenţă. Astfel, se va avea în vedere o estimare globală, care să cuprindă atât victimele identificate în anul 2015, cât şi acele victime ce vor urma a fi identificate în anul 2016, fără a indica cu exactitate departajarea acestora pe ani.

Întrebare:

Aplicantul trebuie să aibă experienţă în furnizarea de asistenţă directă a victimelor traficului de persoane în ultimii 3 ani sau poate avea angajaţi care au experienţă în astfel de activitate? În acest caz, punctajul obţinut la grila de evaluare va fi mai mic?

Răspuns:

În evaluarea aplicaţiilor se va aplica punctul 2.1.7. din Ghidul aplicantului, respectiv experienţa ONG-urilor din ultimii 3 ani, iar experienţa personalului (angajaţilor) urmând a fi analizată în vederea efectuării unei eventuale departajării a propunerilor de proiecte înaintate, după caz.

Întrebare:

Serviciile similare trebuie să fi fost acordate de acelaşi furnizor de servicii sau orice altă organizaţie şi/ sau instituţie?

Răspuns:

Servicii similare pot fi acordate de acelaşi furnizor de servicii sau orice altă organizaţie, indiferent de instituția sau ONG-ul care a furnizat serviciile.

Întrebare:

Sunt eligibile şi victimele identificate formal în diferite ţări de destinaţie?

Răspuns:

Da, sunt eligibile şi victimele identificate formal în diferite ţări de destinaţie.

Întrebare:

Sunt aceste cheltuieli medicale eligibile: asigurare medicală, tratarea de afecţiuni care ţin de vulnerabilitate şi nu sunt o consecinţă a exploatării? (ex.: asigurarea medicală în contextul asistenţei victimelor este asigurarea de sănătate pentru persoane fără venit, asigurare minimă care să permită înscrierea la un medic de familie şi accesul facil la servicii medicale).

Răspuns:

Vor fi eligibile numai cheltuielile cu asigurările sociale de sănătate la nivelul şi în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare pentru persoanele care sunt victime ale traficului de persoane.

Întrebare:

Este eligibilă plata de taxe acte sau alte plăţi pentru victime de naţionalitate română care sunt în programele de asistenţă şi protecţie din alte state? Ex: Realizarea de acte de identitate prin imputernicit sau reprezentarea legală printr-un avocat.

Răspuns:

Nu, nu este eligibilă plata de taxe acte sau alte plăţi pentru victime de naţionalitate română care sunt în programele de asistenţă şi protecţie din alte state

Întrebare:

Asistenţa legală poate fi acordată atât pentru cauza penală, cât şi pentru cauze civile care au legătură cu situaţia de exploatare? (ex: divorţ, recuperare custodie minor)

Răspuns:

Da, asistenţa legală poate fi acordată atât pentru cauza penală, cât şi pentru cauze civile care au legătură cu situaţia de exploatare.

Întrebare:

Asistenţa legală poate fi acordată până la finalizarea proceselor, inclusiv executare şi indiferent de perioada de implementare a proiectului ?

Răspuns:

Poate fi acordată pană la finalizarea proceselor, inclusiv executare, dar în interiorul perioadei de implementare a proiectului.

Întrebare:

Cum DGASPC-urile sunt considerate parteneri eligibili, care sunt categoriile bugetare eligibile? (având în vedere faptul că DGASPC-urile au atribuţii in asistarea victimelor, care sunt serviciile pentru care pot primi fonduri ca parteneri?)

Răspuns:

Serviciile eligibile pentru DGASPC sunt cele care derivă din sarcinile ce revin acestora ca instituţie publică în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale aplicabile, acestea stabilind-se prin acordul de parteneriat.

Întrebare:

În cazul în care victima nu are capacitatea de a utiliza resursele de reintegrare pot acestea fi direcţionate către o altă persoană de suport (membru familie, prieten etc.)? Ex: victime cu probleme de sănătate mintală sau alte dizabilităţi, persoane dependente de droguri.

Răspuns:

În cazul în care victima nu are capacitatea de a utiliza resursele de reintegrare, acestea nu pot fi direcţionate către o altă persoană de suport.

Întrebare:

Anexa nr. 5 Acordul de Parteneriat – se încheie un singur acord între aplicant şi toti partenerii? Sau se pot încheia acorduri de parteneriat între aplicant şi fiecare partener în parte?

Răspuns:

Conform conţinutului Anexei nr. 5 Acordul de Parteneriat se va încheia un singur acord de parteneriat de către aplicant cu toţi partenerii implicaţi în proiect.

Întrebare:

Anexa nr. 5 Acordul de Parteneriat: la Art. 6 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului. Paragraf 2 “activităţile ce vor fi implementate de către parteneri sunt prezentate în tabelul de mai jos. Există o Secţiune Suma şi Secţiune %. Pentru fiecare Partener în parte se menţionează bugetul total care îi revine în raport de toate activităţile pe care le implementează? Sau pentru fiecare partener în parte se menţionează bugetul pentru fiecare activitate pe care o implementează?

Răspuns:

Bugetul/ suma aferent(ă) unei activităţi va fi detaliat(ă) pe naturi de cheltuieli (corespunzătoare liniilor bugetare) pentru fiecare actor participant (coordonator şi partener) la implementarea proiectului propus (acesta se va corela cu datele din formularul de buget detaliat).

Întrebare:

Se pot încheia acorduri de parteneriat şi cu DGASPC-uri care sprijină activităţi ale proiectului, dar care nu primesc o sumă de bani din bugetul proiectului?

Răspuns:

Da, se pot încheia acorduri de parteneriat cu DGASPC-uri conform secţiunii 2.1.2.2 din Ghidul Aplicantului.

Întrebare:

Se pot încheia la momentul trimiterii proiectului (aprilie 2016) acorduri de parteneriat şi cu unităţi medicale private/ publice, centre de formare profesională care vor fi contractaţi ulterior demarării proiectului pentru acordarea anumitor servicii victimelor trafiului de persoane (exemplu servicii medicale, cursuri de formare)? Sumele se inserează în bugetul aplicantului şi partenerilor ONG-uri care plătesc aceste entităţi (unităţi medicale şi centre de formare), prin subcontractare.

Răspuns:

Conform secţiunii 2.1.2.2 din Ghidul Aplicantului se pot încheia acorduri de parteneriat NUMAI cu Autorităţi publice locale, ONG-uri, respectiv organizaţii interguvernamentale ; pentru servicii necesare victimelor, de asistenţă medicală şi nu numai, menţionăm că acestea se pot contracta în conformitate cu secţiunea 2.2.1.3 din Ghidul Aplicantului.

Întrebare:

În Cererea de Proiecte este menţionat la pagina 6 „Subcontractarea” – aplicantul va prezenta toţi subcontractorii cu roluri atribuite. La momentul trimiterii proiectului, trebuie deja indicat exact numele fiecărui subcontractor care va presta servicii în beneficiul victimelor traficului de persoane? Exemplu: lista unităţilor medicale cu care se va colabora; lista cabinetelor de avocatură cu care se va colabora etc.?

Răspuns:

Facem precizarea faptului că subcontractarea este permisă cu titlul excepţional, însă exemplele menţionate de dumneavoastră nu fac obiectul subcontractării, acestea încadrându-se în categoria contractării.

Întrebare:

În Cererea de Proiecte este menţionat la pagina 7, punctul 9 Cerinţe Generale – certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, se prezintă în copie certificată conform cu originalul, prin semnătura reprezentantului legal? Nu există menţiunea „prin semnătura reprezentantului legal” în Cererea de Proiecte pentru acest act.

Răspuns:

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (acolo unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare), se prezintă în copie certificată conform cu originalul, prin semnătura reprezentantului legal.

Întrebare:

În Cererea de Proiecte este menţionat la pagina 7 că toate documentele se depun pe hârtie (în format letric) şi scanat format PDF pe CD/ DVD. În cazul Anexei nr. 2 – Formularul de buget care are format Excel. Şi acesta se va salva în format PDF?

Răspuns:

Subliniem faptul că toate documentele se vor transmite atât în format letric, cât şi scanate (după semnarea acestora de către reprezentantul legal) în format PDF. Recomandăm ca Anexa nr.2 să fie transmisă şi în format Excel.

Întrebare:

Ca date statistice (justificarea necesităţii proiectului) putem avea în vedere atât evidenţa ONG-urilor, cât şi statisticile Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane?

Răspuns:

Referitor la justificarea necesităţii proiectului se pot folosi date statistice atât din evidenţa ONG-urilor, cât şi din evidenţa ANITP.

Întrebare:

În cazul Statutului organizaţiei – dacă aplicantul şi partenerii nu au un statut recent actualizat, ci mai degrabă un statut iniţial care a fost modificat de-a lungul timpului prin Hotărâri ale Adunării Generale a Membrilor, se acceptă să fie depuse în copii certificate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal? Toate aceste hotărâri împreună cu hotărârile instanţei de judecată prin care s-au aprobat respectivele modificări?

Răspuns:

Dacă Statutul iniţial, precum şi Actul constitutiv şi modificările la acestea nu sunt incluse într-un document distinct final, atunci trebuie prezentate toate documentele ulterioare/ adiţionale la statut respectiv Act constitutiv, inclusiv hotărâri judecătoreşti corespunzătoare, definitive şi irevocabile, şi certificatul (ele) de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).

Întrebare:

În Ghidul Aplicantului pag. 8 Acoperire Geografică se menţionează “…indicând exact judeţele…precum şi asistenţa directă ce poate fi acordată în zonele îndepărtate. Expresia “zonele îndepărtate ”Se referă la zonele îndepărtate rurale din judeţele care vor fi menţionate?

Răspuns:

Expresia “zonele îndepărtate ” de la secţiunea 2.1.4.2 din Ghidul Aplicantului se referă la toate localităţile situate administrativ la o distanţă suficient de mare faţă de sediul furnizorului de servicii specializate care să îngreuneze accesul victimelor.

Întrebare:

În Ghidul Aplicantului pag. 8 Grupul ţintă – trebuie indicat număr de victime pentru fiecare judeţ în parte (defalcat adulţi/ minori) ? Sau se poate menţiona număr de victime total/ o zonă mai extinsă cuprinzând o serie de judeţe?

Exemplu 20 victime (10 adulţi şi 10 minori) pentru zona de sud a ţării (judeţele …….)

Exemplu 20 victime (10 adulţi şi 10 minori) din care 5 Teleorman, 5 Dolj, 5 Ialomiţa, 5 Prahova

Răspuns:

Potrivit secţiunii 2.1.4.5 din Ghidul Aplicantului, grupul ţintă trebuie exprimat numeric pe categorii de vârstă şi gen, menţionarea localităţilor sau judeţelor de provenienţă nefiind obligatorie.

Întrebare:

În Cererea de Finanţare “Matricea Logică”

 • Se pot indica maxim 3 obiective specifice sau pot fi mai multe obiective specifice?
 • În raport de fiecare obiectiv specific pot fi avute în vedere maxim 2 rezultate sau pot fi mai multe rezultate?
 • La Obiective Specifice trebuie avute în vedere cele inserate la pagina 8 din Ghidul Aplicantului ( punctul 2.1.4.6. Matricea Logică) purtând exact denumirea inserată în ghid pentru fiecare dintre ele “obiective specifice aferente priorităţii 1, 2 .3” ? Sau obiectivele specifice pot fi redenumite altfel de către aplicant (bineînţeles cu respectarea priorităţilor din ghid)?

Exemplu: trebuie respectată ad literam expresia “repatrierea victimelor traficului de persoane desfăşurată în condiţii de siguranţă? Sau aplicantul poate formula obiectivul specific altfel, însă având în vedere tot aspectele ce ţin de repatriere.

Răspuns:

În conformitate cu secţiunea 2.1.4.6 din Ghidul Aplicantului, Agenţia de Implementare a identificat o serie de obiective specifice aferente priorităţilor programului pentru a îndruma aplicanţii în redactarea Matricei Logice. Astfel, aplicanţii vor putea identifica şi propriile obiective specifice, luând în considerare faptul că acestea vor putea contribui la atingerea obiectivelor enumerate la 2.1.4.6.

Întrebare:

În Ghidul aplicantului se menţionează la pag. 10 punctul 2.1.4.8 Resursele Implicate.

 • La Resurse Umane: echipa de proiect trebuie anexate la aplicatie si CV-urile în limba romana? Sau in sectiunea “Mijloace si resurse” din matricea logica se indica numele fiecarei persoane rolul in proiect si experienta anterioara succint?
 • La Resurse Materiale: sunt eligibile si pot fi inserate de asemenea costuri in bugetul proiectului achizitionarea de mobilier (dulap pentru tinerea evidentei documentelor din proiect), laptop-uri pentru echipa de proiect a aplicantului si partenerilor?
 • La Resurse Materiale este eligibil si implicit includerea in bugetul proiectului, achizitionare masina pentru echipa mobila a organizatiei care efectueaza deplasari pentru acordare servicii de asistenta victimelor in teritoriu?

Răspuns:

Referitor la punctul 2.1.4.8 Resursele Implicate:

 • pentru persoanele implicate în proiect în raport de necesităţile acestuia se vor anexa, după caz, CV-ul corespunzător şi/sau fişa de post corespunzătoare (dacă nu se cunoaşte persoana ce se va încadra în echipa de proiect sau va fi implicată în proiect);
 • în conformitate cu prevederile menţionate la secţiunea 2.2.2 Costuri Indirecte în Ghidul Aplicantului, dacă mobilierul și laptop-ul se încadrează în categoria de bunuri şi materiale de natura obiectelor de inventar necesare desfăşurării activităţilor indirecte ale proiectului, achiziţia acestor bunuri materiale poate fi considerată eligibilă;
 • în conformitate cu limitele menţionate în Ghidul Aplicantului, costurile privind achiziţionarea unei maşini nu poate fi considerată cheltuială indirectă eligibilă (întrucât nu face parte din categoria de bunuri şi materiale de natura obiectelor de inventar).

Întrebare:

Vă rugăm explicaţi ce înseamnă abrevierea Codul SMIS menţionată în Anexa nr. 1 Cererea de finanţare – secţiunea 6 Sprijinul primit de către aplicant?

Răspuns:

Codul SMIS – CSNR (Sistem unic de management al informaţiei) – sistem informatic centralizat ce permite monitorizarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune din momentul depunerii acestora până la momentul rambursărilor cheltuielilor către beneficiari.

Întrebare:

Ce document justificativ trebuie să prezinte, la momentul trimiterii proiectului, aplicantul si partenerii din care sa rezulte ca nu sunt inregistrati ca platitori de TVA ?

Răspuns:

Aplicantul și partenerii vor depune Anexa nr. 6 chiar și în situația în care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA şi vor depune certificastul de înregistrare fiscală eliberat de ANF numai în situația în care sunt înregistrați ca plătitori de TVA.

Întrebare:

Anexa nr. 3 Formular de Identificare Financiară se completează doar de către aplicant?

Răspuns:

Recomandăm ca Anexa nr. 3 să se depună de către fiecare partener ca anexă la Acordul de parteneriat.

Întrebare:

Contul în LEI trebuie să fie special deschis pentru proiect doar de către aplicant?

Răspuns:

Da, Agenția de implementare va acorda prefinațare aplicantului într-un cont dedicat exclusiv proiectului (a se vedea secțiunea 3.5 din Ghidul Aplicantului).

Întrebare:

Dacă aplicantul nu este înregistrat ca plătitor de T.V.A., ce va menţiona în secţiunea indicată mai sus? Doar CIF-ul (fără RO)?

Răspuns:

În situaţia în care aplicantul nu este înregistrat ca plătitor de T.V.A. secţiunea menționată nu va fi completată. Secţiunea “Nr de înregistrare în scopuri de TVA” din Anexa nr. 3 se va completa numai în situația în care aplicantul și partenerii sunt înregistrați în scopuri de TVA (dețin un certificat de înregistrare fiscală eliberat de ANAF).

Întrebare:

În Anexa nr. 2 Bugetul Proiectului – pentru a rezulta clar care costuri revin aplicantului şi care revin partenerilor se poate menţiona în raport de fiecare linie bugetară cărei entităţi îi revine respectivul cost?

Răspuns:

Potrivit Anexei nr. 2 – Buget Total, recomandăm defalcarea costurilor fiecărei activităţi din cadrul proiectului pe coordonator şi partenerii implicaţi (exemplul dumneavoastră nu este concludent – există un singur manager de proiec)t; pentru mai multe detalii privind rolurile şi atribuţiile vă rugăm consultaţi în detaliu Anexa nr. 5 “Acordul de parteneriat”.

Întrebare:

În Ghidul Aplicantului pagina 13, primul paragraf pe pagină menţionează că personalul implicat în implementarea proiectului va fi numit prin decizie scrisă a aplicantului/ partenerului. O astfel de decizie scrisă trebuie trimisă odată cu transmiterea aplicaţiei în Aprilie 2016 sau se are în vedere odată cu începerea implementării proiectului?

Răspuns:

Decizia scrisă a aplicantului/ partenerului privind personalul implicat in implementarea proiectului va fi elaborată şi transmisă odată cu începerea implementării proiectului sau ori câte ori se impune modificarea justificată a personalului desemnat pe perioada de implementare a proiectului.

Întrebare:

Suma inserată în bugetul proiectului cu salariul fiecărui membru al echipei de proiect poate avea în vedere suma totală care include salariul net + cotribuţiile salariatului + contribuţiile angajatorului?

Răspuns:

Recomandăm detalierea separată a costurilor de personal aferente posturilor nominalizate în proiect, astfel:

 • salariu brut (salariul net + cotribuţiile salariatului )/ post/ timp de lucru;
 • contribuţiile angajatorului în raport de fondul brut de salarii.

Întrebare:

Se pot insera în Anexa nr. 2 Bugetul proiectului şi implicit sunt eligibile următoarele costuri?

 • Costuri cu deplasarea membrilor echipei de proiect pentru preluare victimă din ţara de destinaţie, la secţiunea “costuri de deplasare şi şedere”.

Răspuns:

Da, aceste costuri sunt eligibile, însă aceste vor fi încadrate la linia bugetară “costuri specifice grupurilor – ţintă”.

Întrebare:

Subcontractările cât pot reprezenta ca procent( %) din bugetul total al proiectului?

Răspuns:

Având în vedere caracterul excepţional atribuit subcontractării, dacă o situaţie va impune subcontractarea unor servicii, subcontractarea se va realiza numai după exprimarea acordului Agenţiei de implementare.

Întrebare:

În cazul achiziţiilor se au în vedere regulile corespunzătoare pentru achiziţie simplă, achiziţie competivă simplificată cu minim 3 oferte şi achiziţie publică în funcţie de plafoanele stabilite de lege (0-4999 euro/ 5000 – 30.000 euro/ peste 30.000 euro)?

Răspuns:

Achiziţiile se vor efectua în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 cu completările şi modificările ulterioare. Tipul de procedură aleasă se va face în funcţie de pragurile valorice stabilite în ordonanţa mai sus amintită.

Întrebare:

La categoria – Costuri Indirecte se poate menţiona suma totală/ proiect (aplicant şi parteneri împreună) sau trebuie defalcate pentru aplicant şi fiecare partener în parte?

Răspuns:

Recomandăm detalierea categoriilor de Costuri Indirecte pentru fiecare actor (aplicant/coordonator şi fiecare dintre parteneri) – a se vedea răspunsul de la întrebarea nr.21

Întrebare:

În ghidul aplicantului pagina 17 – secţiunea 2.2.3. Alte Aspecte Financiare, se menţionează că bugetul va cuprinde o descriere a modului în care se va asigura respectarea OUG nr. 66/2011. În care secţiune a Anexei nr. 2 Bugetul Proiectului se vor insera aceste informaţii?

Răspuns:

Facem precizarea faptului că o descriere a modului în care se va asigura respectarea OUG nr. 66/2011 se va insera ca şi notă la partea de jos a Formularului de buget detaliat (parte componentă a Anexei nr. 2 Bugetul Total).

 

Documente de interes pentru Aplicanți

 

 

Stadiul propunerilor de proiect aferente primei cereri de proiecte

 

Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) va organiza în data de 26.04.2016, ora 11:00, la sediul ANITP din strada Ion Câmpineanu nr. 20, etaj V, sector 1, Bucureşti, şedinţa de deschidere a propunerilor de proiect depuse cu ocazia cererii de proiecte pentru finanţarea asistenţei directe acordată traficului de persoane, în cadrul proiectului „Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane.

 

Ediția II – Ianuarie 2017

 

Documente de interes pentru Aplicanți

 

 

 

Stadiul propunerilor de proiect aferente primei cereri de proiecte

 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Prima Reuniune a Comitetului Director – 15.04.2015

 

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane, pentru o perioadă de 38 de luni, începând cu luna Februarie 2015.

La data de 15.04.2015, în cadrul proiectului au fost organizate la Bucureşti – sediul ANITP, prima Reuniune a Comitetului Director, a grupului de lucru elveţiano – român pentru combaterea traficului de fiinţe umane, respectiv prima întâlnire privind constituirea Comitetului Independent Elveţiano-Român.

Obiectivele celor 3 activităţi au vizat:

 • discutarea situaţiei actuale privind cooperarea româno – elveţiană în domeniu;
 • constituirea Comitetul Independent Elveţiano – Român, dezbaterea procedurilor de lucru privind acordarea de grant-uri şi monitorizarea acestora;
 • dezbaterea situaţiei actuale a proiectului, a activităţilor viitoare, respectiv a aspectelor financiare.

Activităţile au beneficiat de prezenţa reprezentanţilor din Elveţia, respectiv ai DCAF, ai Poliţiei din Zurich, OIM Berna, Centrului de Consultanţă şi Instruire împotriva Traficului de Persoane şi Exploatării Sexuale – ACT 212, dar şi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, OIM România.

În aceeaşi măsură, în cadrul grupului de lucru elveţiano – român pentru combaterea traficului de fiinţe umane au participat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din România.

Eveniment 15.04.2015

 

Vizite de studiu în Belgia -Bruxelles și Elveția – Geneva. Perioada: 18-22.05.2015

 

În cadrul proiectului „Sprijinirea ONG – urilor din România pentru acordarea de asistenţă directă victimelor traficului de fiinţe umane”, depus în baza Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse au fost prevăzute 2 vizite de studiu în Belgia – Bruxelles şi Elveţia – Geneva, pe durata unei săptămâni, cu participarea a 5 reprezentanţi ANITP implicaţi în gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate ONG – urilor.

Vizitele de studiu s-au desfăşurat în perioadele 18-19 mai 2015, în Belgia-Bruxelles, precum şi 19-22 mai 2015, în Elveţia-Geneva, fiind realizate o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai Comisiei Europene şi OIM Geneva.
Obiectivul vizitelor de studiu l-a reprezentat dobândirea cunoştinţelor din perspectiva donatorilor, şi anume organizaţii internaţionale (OIM), având o experienţă semnificativă în gestionarea fondurilor şi, în special, în acordarea de granturi privind asistenţa victimelor traficului de persoane şi Comisia Europeană (CE) având o experienţă solidă în stabilirea priorităţilor de finanţare pe termen lung, în evaluarea proiectelor complexe şi de monitorizare, ca principal donator la nivel european.
Aceste două-vizite de studiu au oferit o bază pentru realizarea obiectivului proiectului, respectiv gestionarea fondurilor elveţiene alocate ONG – urilor de către ANITP. Cunoştinţele dobândite de către personalul ANITP prin participarea la vizitele de studiu vor contribui în mod direct la creşterea capacităţii echipei de proiect în dezvoltarea mecanismului de finanţare, monitorizare şi evaluare a proiectelor. Totodată, aceste activităţi vor contribui la dezvoltarea capacităţii ANITP în identificarea priorităţilor şi dezvoltarea şi implementarea de proiecte anti-trafic pe termen lung.

Eveniment Vizita studiu Elvetia

 

Ziua Naţională de Informare – 16.12.2015

 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) a organizat în data de 16 decembrie 2015, în Bucureşti, la sediul ANITP, Ziua Naţională de Informare.
Evenimentul a avut ca scop informarea organizaţiilor neguvernamentale cu privire la oportunităţile de finanţare şi procedura de aplicare a proiectelor.
Experţii Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane au prezentat condiţiile generale privind oportunităţile de finanţare, acţiunile care vor fi sprijinite, participanţii eligibili, priorităţile şi obiectivele. Principalele activităţi au fost aduse în atenţia participanţilor.
Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului Thomas Stauffer din cadrul Biroului Contribuţiei Elveţiene în România şi a doamnei Stela Haxhi finanţator în cadrul proiectului, dar şi de partenerii externi, OIM Berna – doamna Claire Potaux şi ACT 212 – doamna Irene Hirzel, respectiv reprezentanţi ai societăţii civile din România, instituţii guvernamentale implicate în lupta împotriva traficului de persoane.

 

Conferință de presă – Lansare prima cerere de proiecte – 25.02.2016

 

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.) a organizat joi, 25.02.2016, la sediul său din Strada Ion Câmpineanu, nr. 20, Etaj 5, o Conferinţa de Presă prilejuită de lansarea primei cereri de proiecte pentru finanţarea asistenţei directe acordată victimelor traficului de persoane.

Cererea de proiecte lansată de A.N.I.T.P. pune în premieră la dispoziţia organizațiilor neguvernamentale din România un buget de 1.200.000 CHF pentru finanţarea a minim 3 proiecte, pe o perioadă cuprinsă între 12 şi 20 de luni. Finanţarea va acoperi 100 % costurile totale eligibile ale proiectului, din care 85 % – contribuţia Agenţiei Elveţiene de Cooperare şi Dezvoltare şi 15 % – contribuţia A.N.I.T.P. de la bugetul stat.

Pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei victimelor traficului de persoane, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român va susţine în perioada 2016-2018, în cadrul a două cereri de proiecte, asistenţa directă acordată victimelor, prin alocarea de fonduri nerambursabile organizaţiilor neguvernamentale de profil.

Evenimentul a beneficiat de prezenţa domnului domnului Thomas Stauffer din cadrul Biroului Contribuţiei Elveţiene şi s-a derulat în cadrul Proiectului „Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane”, finanțat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Mai multe informaţii privind acordarea de granturi se pot găsi pe website-ul A.N.I.T.P., la Secţiunea Programe:

RO: https://anitp.mai.gov.ro/proiect a.v.

EN: https://anitp.mai.gov.ro/project-v-a/

Link: Înregistrarea Conferinței de presă

 

 

Image1Image2Image3

 

 

Workshop privind metode de identificare, reintegrare şi protecţie a victimelor traficului de persoane, organizat de A.N.I.T.P., la Zurich. Perioada: 22-23.05.2013