Atributii director adjunct

Directorul adjunct al Agenţiei – comisar-şef de poliţie Cristina STEPANESCU;

 • Atribuţiile directorului adjunct:

Potrivit Anexei 4 la Ordinul nr. 220 din 7 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane (fişa postului directorului adjunct al ANITP), directorul adjunct are următoarele sarcini, competenţe şi responsabilităţi:

 

 • Definirea sumară a atribuţiilor postului

Gestionează activitatea de monitorizare, cercetare şi prevenire a traficului de persoane desfăşurată de ANITP asigurând coordonarea cu celelalte structuri ale MAI.

 

 • Sarcini şi îndatoriri
 • planifică, îndrumă şi sprijină activitatea structurilor din subordine;
 • înlocuieşte directorul la comanda Agenţiei, în absenţa acestuia;
 • participă la elaborarea Strategiei naţionale, precum şi a planurilor naţionale de acţiune şi acţionează pentru aplicarea acestora;
 • colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;
 • urmăreşte şi controlează aplicarea deciziilor proprii, a convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu la care România este parte şi propune mãsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
 • fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenţiei;
 • urmăreşte modul de executare a dispoziţiilor şi măsurilor luate pentru eficientizarea muncii;
 • participă la asigurarea sistemul relaţional între structurile din cadrul ANITP cu celelalte structuri din Ministerului Administraţiei şi Internelor ori alte instituţii;
 • studiază corespondenţa şi lucrările repartizate pentru analiză şi dispune măsuri de soluţionare. Verifică conţinutul şi forma lucrărilor soluţionate;
 • organizează documentarea şi elaborarea unor lucrări urgente;
 • asigură menţinerea unui climat optim de muncă şi de stimulare a iniţiativelor personale;
 • iniţiază programe/proiecte şi campanii de informare pentru prevenirea traficului de persoane şi urmăreşte implementarea acestora;
 • propune realizarea unor sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice care să se constituie în instrumente utile pentru cunoaşterea dimensiunilor fenomenului traficului de persoane, reducerea victimizării şi creşterea gradului de siguranţa perceput de populaţie;
 • identifică şi atrage parteneri cu care sa sprijine activităţile de prevenire a traficului de persoane, şi de asistenţă acordată victimelor;
 • organizează controale tematice pe linii de muncă;
 • coordonează şi promovează iniţiativele locale şi asigură generalizarea rezultatelor pozitive obţinute;
 • iniţiază demersuri privind colaborarea ANITP cu structuri similare sau alţi parteneri sociali;
 • propune spre aprobare organizarea de conferinţe, simpozioane şi seminarii iniţiate de ANITP;
 • coordonează campaniile mass-media ale ANITP;
 • coordonează organizarea convocărilor de pregătire profesională a personalului din subordine;
 • aprobă programele de pregătire a personalului în domeniul traficului de persoane;
 • conduce pregătirea profesională de specialitate şi fizică a personalului din subordine;
 • decide măsuri pentru întărirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor
 • este funcţionar de securitate şi îndeplineşte atribuţiile conform art. 31 din G. nr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • participă la aplicarea şi verificarea respectării prevederilor actelor normative ce reglementează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • asigură implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • elaborează programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate pentru A.N.I.T.P.;
 • în colaborare cu D.G.I.P.I. organizează activităţii de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate ;
 • întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 • coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 • asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze mãsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 • consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 • informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune mãsuri pentru înlăturarea acestora;
 • acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicita accesul la informaţii clasificate;
 • asigura păstrarea şi organizează evidenta certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 • actualizează permanent evidenta certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
 • întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
 • prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanta deosebita pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicita sprijinul instituţiilor abilitate;
 • efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a mãsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • elaborează şi supune aprobării conducerii ANITP normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 

 • Responsabilităţi

Responsabilităţi de planificare

 • participă la stabilirea obiectivelor ANITP;
 • coordonează elaborarea planurilor de activităţi ale structurilor din subordine;
 • coordonează activităţile desfăşurate în cadrul structurilor din subordine;
 • urmăreşte modul de executare a ordinelor şi dispoziţiilor date în scopul realizării activităţilor specifice.

 

Responsabilităţi de raportare

 • raportează directorului ANITP sarcinile executate şi cele planificate;
 • coordonează elaborarea rapoartelor de evaluare a activităţii structurilor din subordine;
 • raportează modul de realizare a acţiunilor şi activităţilor ce revin structurilor din subordine din documentele cu principalele activităţi ale MAI.

 

Responsabilităţi de lucru cu publicul

 • audienţe;
 • seminarii, conferinţe, simpozioane

 

Responsabilităţi de luare a deciziilor

 • aprobă metodologii ce vizează activităţile de prevenire, monitorizare şi evaluare a traficului de persoane şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea mijloacelor şi metodelor de muncă, precum şi dotarea cadrelor;
 • propune modificarea sau elaborarea unor acte normative de nivel superior sau cu caracter intern;
 • dispune măsuri către structurile ANITP.

 

Accesul la informaţii, păstrarea şi confidenţialitatea acestora

 • acces la informaţii clasificate, clasa Secret de Stat, nivelul Strict Secret.