Anunț important

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local

(Promovare a anunțului Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile)

 

1. Autoritatea finanțatoare: Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10 , sector 1, București, Cod Fiscal: 15531230, Tel.: 021.314.23.15; Fax: 021.314.23.16, e-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro, publică ANUNȚ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte cu finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, în vederea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale adresate grupurilor vulnerabile dezavantajate social, pentru anul 2021.

2. Reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de selecţie a proiectelor sociale, în baza Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 sunt:
– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
– Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 274/17.05.2018;
– Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale
– Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;
– Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

3. Domeniul pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă pe anul 2021 este domeniul social, respectiv proiecte sociale care vizează dezvoltarea și diversificarea următoarelor servicii sociale:

Tip proiect social Suma maximă acordată de Autoritatea finanțatoare
per beneficiar
Protecția victimelor traficului de persoane – centru de zi 2781 lei/beneficiar/lună

Protecția victimelor traficului de persoane – servicii rezidențiale 5720 lei/beneficiar/lună

Protecția victimelor violenței în familie – servicii rezidențiale 5720 lei/beneficiar/lună

Testarea voluntară HIV-SIDA a persoanelor adulte fără adăpost 132 lei/testare/beneficiar
Sprijin pentru eliberarea actelor de identitate pentru persoanele adulte fără adăpost
servicii de sprijin pentru întocmirea actelor de identitate pentru persoanele adulte fără adăpost 132 lei/beneficiar
Programe de transport al persoanelor cu handicap 60 lei/cursă

Suma totală alocată pentru anul 2021 este de 1.000.000 lei.
Valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de maxim 200.000 lei
4. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, criteriile de eligibilitate a solicitanţilor, proiectelor şi cheltuielilor, procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă, modalitatea de selecţie a proiectelor şi criteriile de evaluare sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, afişat pe site-ul oficial al autorităţii finanţatoare www.dgas.ro.

5. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, respectiv Ghidul solicitantului şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local (pentru proiecte sociale), se poate descărca de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Soocială a Municipiului București începând cu data de 30.06.2021.

6. Documentația de referință privind solicitarea finanțării nerambursabile pentru anul 2021:
Informaţiile privind condiţiile de eligibilitate precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul se găsesc în :
– Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 274/2018
– Ghidul solicitantului de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005.
Conform art. 22, lit. b) din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, anexa 1 a H.C.G.M.B. nr. 274/2018 ”termenul limită de depunere nu poate fi mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare sau, după caz, conform legislației în materie”, respectiv data de 30.07.2021 ora16:30.
Aplicanții vor depune cererile de finanțare la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București.
Pe documentaţia sigilată se va menţiona „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”. Documentaţia se depune în două exemplare, un original şi o copie, precum şi pe suport CD. Plicurile conţinând exemplarele se vor marca corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE. Perioada de depunere a proiectelor este 30.06.2021 – 30.07.2021. Data limită de depunere a proiectelor este 30.07.2021, ora16:30

7. Durata proiectelor: anul 2021, termenul maxim de depunere a ultimelor deconturi fiind 15 decembrie 2021.
8. Selecția și evaluarea cererile de finanțare depuse va fi făcută de către Comisia de evaluare în perioada 02.08.2021 -06.08.2021
Se acordă un termen de trei zile de la primirea scrisorii de informare trimisă de către D.G.A.S.M.B. pentru formularea și transmiterea contestațiilor.

În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data încheierii procedurii de selecție, secretariatul Comisiei de evaluare comunică în scris aplicanților rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

Anunțul de participare va fi publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a.

(Promovare a anunțului Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București)